24 Oktyabr 2020

İpmedia.info

İnternational Press

BISHKEK, KYRGYZSTAN - OCTOBER 10, 2020: Kyrgyz servicemen stand in formation in Ala Too Square. A state of emergency is declared in the city following clashes between supporters of rival political powers. Protesters took to Bishkek's streets following the 2020 Kyrgyz parliamentary election. Kyrgyzstan's Central Election Commission declared the election results invalid on October 6, 2020. Andrei Berets/TASS Êèðãèçèÿ. Áèøêåê. Âîåííîñëóæàùèå íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè Àëà-Òîî. Ïîñëå ñòîëêíîâåíèé ìåæäó ñòîðîííèêàìè ðàçëè÷íûõ îïïîçèöèîííûõ ñèë â ãîðîäå áûëî ââåäåíî ÷ðåçâû÷àéíîå ïîëîæåíèå. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà â Êèðãèçèè îáîñòðèëàñü ïîñëå ïðîøåäøèõ 4 îêòÿáðÿ ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ; 6 îêòÿáðÿ ïîñëå ìàññîâûõ ïðîòåñòîâ ñòîðîííèêîâ îïïîçèöèîííûõ ïàðòèé â Áèøêåêå Öåíòðàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèè ñòðàíû îòìåíèëà ðåçóëüòàòû ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ. Àíäðåé Áåðåö/ÒÀÑÑ

Bişkek şəhərdəki vəziyyətin sabitləşməsi barədə məlumat verdi

Read Time:10 Second

 16 

ipmedia.info  “TASS”-a istinadən xəbər verir ki,Qırğızıstanın paytaxtında iğtişaşların və müxtəlif siyasi qüvvələrin tərəfdarları arasında toqquşmaların 5 oktyabrdan bəri davam etdiyi vəziyyət sabitləşdi. Bu barədə TASS-a bazar günü Bişkek komendantlığından məlumat verildi.

0